MUKADDIMAH

"Adapun orang yang berpenyakit dalam hati mereka,maka surah itu menambahkan kekotoran pada kekotoran yang sedia ada pada mereka;dan mereka mati,sedang mereka berkeadaan kafir"(at-taubah:125)

"Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak ketahui;sesungguhnya pendengaran,penglihatan dan hati,semuanya akan ditanya apa yang dilakukan."(al-Isra':36)

Sabda Rasulullah S.A.W,"Sesungguhnya penghuni dua kubur ini diseksa.Kedua tidak diseksa keran dosa besar.Adapun seorang daripadanya tidak bersuci daripada kencingnya dan yang satu lagi suka memfitnah".

Monday, June 30, 2008

Fitrah Beragama

Fitrah bermaksud "sifat semulajadi"-fitrah beragama adalah naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah S.W.T.Ia mendorong akal berfikir tentang hakikat ketuhanan.
"Dan sesungguhnya jika engkau ( wahai Muhammad ) bertanya kepada mereka ( yang musyrik) itu;Siapakah yang menurunkan hujan dari Langit,lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?Sudah tentu mereka akan menjawab "Allah".
( surah al-Ankabut:ayat 63)
"Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepda bapanya Azr:Patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.( Surah al-Nam,6:ayat 74)

No comments:

Drama Keazaban Kubur

SOALAN-SOALAN RAMALAN DAN LATIHAN

Kami turut menyediakan soalan-soalan latihan yang berkualiti serta soalan-soalan ramalan.Sekiranya anda berminat sila hubungi kami melalui email myjutawangaharu@gmail.com . JANGAN LEPASKAN PELUANG INI.

Ujian Julai

Soalan Subjektif:
1.Mengapa ilmu Allah S.W.T tidak boleh disamakan dengan ilmu Manusia?
2.Nyakan dua sumber utama bagi ilmu pengetahuan?
3.Apa maksud Azali?
4.Senaraikan empat nama lain bagi kitab Al-Quran?
5.Apakah akhibatnya jika para cerdik pandai dan ilmuan tidak mengabdikan diri kepada Allah S.W.T?
6.Jelaskan perbezaan antara ilmu farhu ain dengan ilmu fardu kifayah serta nyatakan contoh-contohnya?
7.Terangkan dua kepentingan ilmu kifayah kepada seseorang muslim?
8.Jelaskan dua ciri akal menurut ajaran islam?
9.Terangkan dua peranan yang dapat dimainkan oleh akal bagi membina sesebuah tamadu manusia?
10.Jelaskan dua perbezaan antara perbuatan manusia berlandaskan wahyu dengan perbuatan yang berlandaskan akal fikiran?

UjianUJIAN BULAN JULAI 2008.
MATA PELAJARAN:TASAWWUR ISLAM .
TINGKATAN:5
Nama Pelajar:…………………………………………………….
Tingkatan:………………..

Jawab semua soalan yang diberikan.

1.Tujuan Allah S.W.T mencipta manusia ialah untuk beribadat kepadaNya.
a)Terangkan maksud ibadat.
Dari segi bahasa ibadat bermaksud merendah diri,taat ,
tunduk dan patuh.
Dari segi istilah syarak,ibadat bermaksud pengabdian diri kepada Allah S.W.T melalui perbuatan,perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat Allah serta mengakui dan meyakini bahawa Allah sahaja yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan.
b)Jelaskan cirri-ciri ibadat dalam islam.

c)Mengapakah Allah S.W.T memerintahkan manusia supaya beribadat.kepada Nya?.

2.Ibadat dalam Islam terbahagi dua iaitu ibadat Khusus dan ibadat Umum.
a)Terangkan maksud ibadat Khusus dan ibadat Umum beserta dengan contohnya.
b)Jelaskan perbezaan antara ibadat Khusus dan ibadat Umum.

3.Perundangan berperanan mengatur perhubungan dan menghukum sesiapa yang menyeleweng.
a)Nyatakan peranan perundangan terhadap orang yang melakukan ibadat.
b)Terangkan cara perundangan menjelaskan cara-cara beribadat.

4.Ibadat yang sempurna akan diterima dan diredhoi Allah S.W.T.
a)Huraikan cirri-ciri ibadat yang sempurna.
b)Mengapakah ibadat yang tidak sempurna tidak diterima oleh Allah S.W.T.

5.Ibadat yang dilakukan seseorang mestilah berdasarkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.
a)Jelaskan kesan perlembagaan ibadat tanpa syariat.
b)Huraikan kesan perlaksanaan syariat tanpa ibadat.

6.Seseorang lelaki yang enggan berkahwin boleh mendatangkan kemudaratan.
a)Mengapakah sikap seperti ini boleh mendatangkan keburukan?.
b)Nyatakan kepentingan perkahwinan kepada manusia.

7.Islam menghendaki penyatuan antara lelaki dan perempuan melalui ikatan perkahwinan yang sah.
a)Terangkan bagaimanakah perkahwinan dapat memelihara akhlak seseorang manusia.
b)Jelaskan cara-cara untuk menyelamatkan diri daripada tergelincir ke lembah penzinaan.
c)Bagaimanakah sesuatu perkahwinan itu menjadi ibadat.

8.Islam menuntut manusia supaya memelihara keturunan mereka untuk tujuan tertentu.
a)Jelaskan tujuan tersebut.
b)Huraikan kesan-kesan perkahwinan terhadap nasab manusia.

9.Islam menuntut umatnya supaya memelihara diri dan ahli keluarganya daripada api neraka.
a)Mengapakah tuntutan tersebut perlu dilaksanakan.
b)Terangkan factor-faktor anak durhaka kepada ibubapa.
c)Cadangkan cara-cara mendidik ahli keluarga supaya terbentuk keluarga bahagia.

10.Allah S.W.T amat benci kepada penceraian walaupun perbuatan itu halal.
a)Terangkan hikmat Islam mengharuskan perceraian.
b)Nyatakan cadangan anda untuk mengurangkan kadar perceraian dikalangan umat islam.


Time

WAKTU SOLAT KUALA LUMPUR DAN SEWAKTUNYA

Soalan Tugasan Masa Cuti Tasawwur Islam Ting:4 (Kertas 1:Bhg:B)

Soalan struktur:
1..............................merupakan sumber ilmu pengetahuan yang penting dalam Islam dan sumber kedua bagi........................Islam.
2.Hadis datang daripada Rasulullah S.A.W sama ada berupa perkataan,..........................dan.............................baginda.
3.Muslim yang sentiasa berpegang dengan cara hidup islam yang sempurna akan menjadi muslim yang...........................dan................................
4.Ajaran Islam adalah merangkumi pelbagai aspek termasuk sosial,....................................,politik dan..............................
5.Islam amat mengutamakan.............................iaitu menyembah Allah S.W.T yang Maha Esa.
6.Hadis berperanan sebagai............................akal disebabkan kemampuan akal yang terbatas.